Brickfab benefits from Knowledge Transfer

Since 2013 Brickfab has managed to double staff numbers and turnover thanks in part to a Knowledge Transfer Partnership (KTP) with Cardiff University.

About the Sponsor

Knowledge Transfer Partnerships is a UK wide programme helping businesses to improve their competitiveness and productivity through the better use of knowledge, technology and skills that reside within the UK Knowledge Base. The KTP programme is managed by Innovate UK.

The programme involves a recent university graduate, or associate, being appointed to work within the business for set period of time. The Associate transfers new knowledge from the university to help the business to innovate and grow.

About the Project

In 2013, the company undertook a two-year project fully-funded by the Welsh Government, during which they established a KTP with the engineering department of Cardiff University. The project involved designing special purpose brick cutting machinery, introducing lean manufacturing principles to the business, and connecting computer aided design to automated machines on the shop floor.

According to Mr Alan Davies, the Knowledge Base Partner: “The KTP partnership has provided the company with designs and prototypes for new brick-cutting machinery and associated equipment together with bespoke software for improving the administration of the manufacturing operation. The software provision has provided a depth of information which has improved both the machining and assembly activities within the company and contributed to the implementation of lean, sustainable and continuous improvement methods”.

The company

Brickfab manufactures pre-fabricated building products for the UK house building industry and has supplied many of the country’s major house builders fornearly two decades since its inception in 1997. Brickfab more than doubled its turnover with the KTP contributing £1.25m towards this, and this business growth is driving a new wave of product development and market research at the company.

Mr. John White, Director at Brickfab, said: “Sajith has been an excellent addition to our team, and our KTPs with Cardiff University have been a major contributing factor to the business success we have experienced over the past few years.”

The Associate

Following the project’s success Brickfab recruited their KTP associate, Mr. Sajith Soman, and started a recruitment drive which will generate an additional 31 new jobs at its Pontypool facility over the next three years.

Mr. Soman, will now be responsible for leading the continuous design and product development improvement activities across the business. He will implement lean manufacturing principles and innovative techniques throughout the production process, improving overall operational efficiency and performance.

Mr. Soman said: “I am delighted to join Brickfab during such an exciting time in the company’s growth. I hope to add value to the business by establishing a culture of continuous improvement.”

The Academic Partner

Dr. Michael Packianather, the lead academic said: “The KTP project with Brickfab provided an excellent opportunity for researching into and transferring knowledge related to machine design in the context of automation and intelligent operation on the one hand and redefining the manufacturing process with the aid of Flexible Integrated Technology (FIT) manufacturing principles on the other, both of which are necessary technologies for improving capacity and productivity at Brickfab”.

Mr. Paul Thomas from Cardiff University said: “Brickfab is an excellent industrial partner to collaborate with and the KTP Associate did a fantastic job to achieve a successful outcome.”

Click here to download a copy of the case study.

WELSH TRANSLATION

Ynhgylch y Noddwr

Rhaglen yw’r Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth sy’n gweithredu ledled y DU i wella cystadleuedd a chynhyrchedd drwy wneud gwell defnydd o’r wybodaeth, y dechnoleg a’r sgiliau sydd ym Mhartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth y DU. Mae rhaglen y Bartneriaeth yn cael ei rheoli gan Innovate UK.

Mae’r rhaglen yn gweithio drwy benodi person newydd raddio o brifysgol, neu gydweithiwr, i weithio mewn busnes am gyfnod penodol. Bydd y Cydweithiwr yn trosglwyddo gwybodaeth newydd o’r brifysgol i helpu’r busnes i arloesi a thyfu.

Ynghylch y prosiect

Yn 2013, cynhaliodd y cwmni brosiect dwy flynedd yn cael ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru gan sefydlu Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gydag adran beirianneg Prifysgol Caerdydd. Roedd y prosiect yn cynnwys dylunio peiriant torri brics pwrpasol, cyflwyno egwyddorion gweithgynhyrchu darbodus i’r busnes a chysylltu dyluniad gan gyfrifiadur i’r peiriannau awtomatig yn y gweithle.

Yn ôl Mr Alan Davies, y Partner Sail Gwybodaeth: “Drwy’r Bartneriaeth Trosgwlyddo Gwyboaeth, llwyddodd y cwmni i gael dyluniadau

a phrototeipiau ar gyfer peiriannau newydd i dorri brics ac offer cysylltiedig yn ogystal â meddalwedd pwrpasol i wella gweinyddiad y gwaith cynhyrchu. Gyda’r wybodaeth fanwl rydyn ni’n ei gael drwy’r feddalwedd rydyn ni’n gallu gwella gwaith peiriannu a chydosod y cwmni sydd wedi cyfrannu at weithredu dulliau gwella darbodus, cynaliadwy a pharhaus”.

Y cwmni

Mae Brickfab yn cynhyrchu deunydd adeiladu pre-fabricated ar gyfer y diwydiant adeiladu tai yn y DU ac mae wedi cyflenwi llawer o’r adeiladwyr tai mwyaf am bron i ddau ddegawd ers eisefydlu ym 1997. Cynyddodd Brickfab ei drosiant fwy na dwbl gyda’r Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn cyfrannu £1.25 tuag at hyn ac mae’r cynnydd yn y busnes yn arwain at don newydd o ddatblygu cynnyrch ac ymchwil marchnad yn y cwmni.

Meddai Mr John White, Cyfarwyddwr Brickfab: “Mae Sajith wedi bod yn aelod ychwanegol ardderchog i’n tîm ac roedd ein Partneriaeth Trosglwyddo Busnes gyda Phrifysgol Caerdydd yn ffactor enfawr yn y llwyddiant a ddaeth i ran y busnes yn ystod y blynyddoedd diwethaf”.

Y Cydweithiwr

Yn dilyn llwyddiant y prosiect, penododd Brickfab eu cydweithiwr Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, Mr Sajith Soman a chychwyn ar ymgyrch recriwtio a fydd yn arwain at 31 o swyddi ychwanegol yn eu gwaith ym Mhont-y-pˆwl yn ystod y tair blynedd nesaf.

Bydd Mr Soman yn gyfrifol am arwain a gwella’r gwaith parhaus o ddylunio a datblygu cynnyrch ledled y busnes. Bydd yn gweithredu’r egwyddorion a thechnegau arloesol cynhyrchu darbodus ledled y broses gynhyrchu ac o wella effeithiolrwydd a pherfformiad y gwaith yn gyffredinol.

Meddai Mr Soman: “Rwyf wrth fy modd yn ymuno â Brickfab ar gyfnod mor gyffrous yn nhwf y cwmni. Rwy’n gobeithio ychwanegu gwerth i’r busnes drwy sefydlu diwylliant o wella parhaus.”

Y Partner Academig

Meddai Dr. Michael Packianather, yr academig arweiniol: “Roedd y prosiect Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Brickfab yn gyfle gwych i ymchwilio a throsglwyddo gwybodaeth ynghylch dylunio peiriannau yng nghyd-destun awtomeiddio a gweithredu deallus ar y naill law ac ailddiffinio’r broses weithgynhyrchu gyda chymorth egwyddorion gweithgynhyrchu Technoleg Gyfun Hyblyg ar y llaw arall – roedd gofyn cael y ddau er mwyn gallu cynyddu’r cynhyrchu a’r cynhyrchiant yn Brickfab”.

Meddai Mr Paul Thomas o Brifysgol Caerdydd: “Mae Brickfab yn bartner rhagorol ar gyfer cydweithio a gwnaeth y Cydweithiwr Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth waith gwych a arweiniodd at ganlyniad llwyddiannus”.

brickfab-benefits-from-knowledge-transfer